Новини от община Несебър

НЕСЕБЪР КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „СВЕТОВНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ -  СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР“

Кметът на Община Несебър, г-н Николай Димитров входира в Общински съвет докладна записка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност -  Старинен град Несебър“.  Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи  Старият град Несебър е класифициран  с категория археологически резерват  със световно и национално значение, включен в Списъка на паметниците на Световното културно наследство, което го прави допустим за подпомагане по настоящата процедура, а максимално допустимата стойност на един проект от категория „световно значение“ е 19 558 300 лв.
Община Несебър е разработила и кандидатства с цялостна концепция за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Световната недвижима културна ценност -  Старинен град Несебър.
Концепцията и обектите включени в нея ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане сред гражданите и след приемането и в окончателен вариант и съгласуване от НИНКН ще се пристъпи към кандидатстване пред Финансовия посредник.
Идеята на общинското ръководство е да се обхванат всички паметници на културата, допустими за интервенция, които имат нужда от реставрация и консервация, като на този етап изготвената концепция включва следните обекти:

 1. Крепостни стени в западната част на полуострова, западна порта;
 2. Южна крепостна стена, зоната на известния сред жителите на Несебър  "амфитеатър", откоси на терена , подпорни стени и тераси от източната страна на града , околната среда на църква"Св. Йоан Алитургетос";
 3. Ранновизантийски терми /V-VI век/;
 4. Водоснабдителна система – цистерна и подземни галерии-коридори /V-VI век/;
 5. Църквата "Христос Пантократор";
 6. Църква "Архангел Михаил и Гавраил";
 7. Църква "Св. Климент";
 8. Църква "Св. Богородица Елеуса";
 9. Църква "Стара Митрополия";
 10. Църква "Свети Димитър";
 11. Църква "Св. Тодор";
 12. Къща Димитър Москоянов /Етнографски Музей/;
 13. Чешма при Старата Митрополия;
 14. Вятърна  мелница на провлака;
 15. Вятърна мелница до църква "Елеуса";
 16. Подмяна на всички асфалтови настилки по улиците на Старинен Несебър с каменна настилка;
 17. Преместваеми обекти "Базар и парково пространство
 18. Обектите, с които ще  се кандидатства по програмата са внимателно избрани на основание изводите и мерките за поддържане, реставрация и консервация, и опазване на ценността от докладите на отговорните институции  - НИНКН и МК, както и приоритетите на общинския план за развитие 2014-2020г , в който са заложени всички  конкретни мерки за развитието и управлението на община Несебър.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017