Новини от община Несебър

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Вчера в заседателната зала на Община Несебър бе проведено отчетно-изборното заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни(МКБППМН). В дневния ред на заседанието се разгледа и обсъди програмата за превенция и се отчете работата на комисията за 2018г. Специалисти от образование, здравеопазване, социални дейности, полицейски служители, юристи, психолози, общественици и други, обсъдиха и набелязаха мерки за превенция на противообществените прояви сред децата и учениците.

Обърна се внимание на един назряващ проблем сред подрастващите – Синдром на електронния екран. Тази нова зависимост влияе върху психиката на децата в оказва негативно влияние в процесите на общуване и поведение.

За изпълнение на задачите си, местната комисия работи съвместно с инспектори от Детска педагогическа стая при Районно управление „Полиция“ -Несебър, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Поморие, отдел„ Закрила на детето” - Несебър, органите на образованието, Централна комисия за БППМН, Районна прокуратура -Несебър, Районен съд -Несебър.

МКБППМН изпълнява следните дейности: организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината; търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие; разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки; привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;оказва помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието на децата си; МКБППМН налага мерки по чл. 15 от ЗБППМН на родителите, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017