Новини от община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър приключи изпълнението на основните дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.” с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г.
Проектът е на обща стойност 129 041.95 лв., от които 109 685,85 лв. европейско финансиране от Кохезионния фонд  и 19 356,30 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 31.05.2017 г.
Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца
Срок за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ: 23 месеца
В резултат на изпълнението му е актуализирана общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10) за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър за периода за 2018 – 2022 г. С реализиране на заложените в Програмата мерки се цели постигане на резултати, насочени към намаляване, минимизиране и ограничаване на емисиите от транспорта, от битовото отопление с твърди горива и от неподвижните източници в промишлеността.
Програмата е публикувана на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017