Новини от община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър сключи договор с изпълнител и стартира изпълнението на основната дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”

Проектът е на обща стойност 129 041.95 лв., от които 109 685,85 лв. европейско финансиране от Кохезионния фонд и 19 356,30 лв. национално съфинансиране. Целта на проектното предложение е актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10) за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община Несебър. Ще бъде извършен анализ на причините за превишаване на нормите за ФПЧ10 и ще се планират адекватни мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Начало на проекта: 31.05.2017 г.
Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца
Срок за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ: 23 месеца

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017