Архив новини Община Несебър

БЕ ДАДЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛЕН ЕВРОПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

В зала „Мелсас” днес бе организирана пресконференция във връзка с отчет и оценка на предоставяните услуги и резултати от реализацията до момента на проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015-2020, изпълняван с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Радостина Пирева, ръководител на проекта и ръководител на Управление "Социални грижи и услуги" представи подробна информация за изпълнение на дейностите.

Основна цел на проекта е предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от звеното за услуги в домашна среда за постигане на социална интеграция, независимост и осигуряване на достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Основните моменти, върху които бе фокусирано вниманието, бяха целеви групи по проекта, специфичните му цели, основните дейности.

Бе изнесена и информация и за постигнатите резултати, които са:
• Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” предоставя почасови грижи и услуги от нов тип;
• Осигурени почасови услуги в домашна среда на 39 нуждаещи се самотно живеещи, хора с увреждания и деца с увреждания. /При планирани 30 /;
• Подобрено качеството на живот и намален риск от зависимост от институционален тип грижи на 39 лица и деца /При планирани 30 /;
• Оказана подкрепа на близките на хората с увреждания и самотно живеещите в грижите за тях и насърчаване участието им в социално икономическия живот на общността;
• Осигурена заетост на 36 безработни лица и търсещи работа специалисти. /При планирани 25 /; • Повишаване на квалификацията и професионалните умения на наетите лица. Преминали въвеждащо обучение 20 лица, а надграждащо 24 лица;
• Информирана общественост за проблемите на самотно живеещите и хората с увреждания, свързани със социална изолация и мерките за нейното преодоляване и превенция.

Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0097-С01 между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Несебър.

При реализацията на проекта са приложен мултидисциплинарен подход за предоставяне на социални и здравни услуги, чрез разширяване дейността на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж“, Община Несебър. Бяха въведени подкрепящи интегрирани междусекторни социални и здравни услуги.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017