Архив новини Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

На 07 декември 2017 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателна зала „Мелсас”, намираща се в гр. Несебър, ул. „Ив. Вазов” № 12, ще се проведе пресконференция във връзка с отчет и оценка на предоставяните услуги и резултати от реализацията на проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015-2020, изпълняван с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0097-С01 между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Несебър.

При реализацията на проекта бе приложен мултидисциплинарен подход за предоставяне на социални и здравни услуги, чрез разширяване дейността на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж“ община Несебър.

Бяха въведени интегрирани специализирани здравни услуги, включващи медицинска помощ, консултация за хора с увреждания.

На пресконференцията ще присъстват кмета на община Несебър г-н Николай Димитров, екипa по проекта и други официални гости.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017