Архив новини Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

На
Комисията по стипендиите
от  15.03.2017 г.

       Комисията по стипендиите (избрана от Общински съвет – Несебър с реш. № 337 от протокол № 11 от 24.11.2016 г.) в състав, както следва:

  1. Красимира Тодорова Тодорова – Директор на Дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”, председател на Комисията
  2.  Теодора Иванова Тодорова – нач.-отдел «Канцелария»  и правоспособен юрист – община Несебър
  3. Антоанета Кръстева Харизанова – нач. -отдел «Бюджет» при община Несебър
  4. инж. Славчо Стойчев Станелов – общински съветник
  5. Кирил Донев Киров – общински съветник
  6. Петър Хрусафов Тодоров – общински съветник
  7. Пейчо Колев Колев – общински съветник

       Съобщава, че от 01.04.2017 г. до 01.05.2017 г.,  на гише № 1 във Фронт офис 1/Направление ГРАО/ на община Несебър,  се приемат документи за стипендии по чл. 16 и чл. 18 от Наредба  № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:                                
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор на дирекция „ЗОХД”


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017