Архив новини Община Несебър

Социален проект подобрява живота на хората в неравностойно положение в община Несебър

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Днес официално бе представен проект, чиято цел е да подобри живота на хората в неравностойно положение в община Несебър. Изчерпателна информация за него предостави ръководителят му – Радостина Пирева, която е и началник на Управление „Социални грижи и услуги“  към местната администрация.

По време на презентацията стана ясно, че в рамките на проекта ще се предоставят услугите  „личен асистент“ и „домашен помощник“. От тях ще могат да се ползват около 30-ина потребители (лица и деца с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване; самотно живеещи, болни възрастни хора, които не са в състояние сами да се справят с ежедневието, лица) ,  толкова ще са и хората, които ще бъдат назначени за извършване на дейностите след подбор.  Приемът на документи за потребители на услугите и на персонал започва на първи март и ще е в рамките на един месец. Услугите стартират през май и ще се предлагат в срок от 20 месеца, т.е. до края на 2017 г.
Пълното наименование на проекта е  „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002 Независим живот, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015-2020,  изпълняван с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Той е на обща стойност 358 582 лв. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0097-С001, подписан през ноември 2015г. между  Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Несебър.
В рамките му се предвижда прилагане на мултидисциплинарен подход за предоставяне на социални и здравни услуги, чрез разширяване дейността на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж“ в община Несебър, въвеждайки нов вид интегрирани междусекторни услуги, за постигане на социална интеграция, независимост и осигуряване на достоен живот на хората с увреждания и възрастни хора над 65г. с невъзможност за самообслужване.
Предвижда се усъвършенстване и разширяване на предоставяните услуги в домашна среда. Наред с предоставяните услуги за социално включване и комунално-битови дейности ще бъдат въведени интегрирани специализирани здравни услуги, включващи медицинска помощ и консултация за хора с увреждания.   Ще се предоставят социални услуги от специалист. Предвидено е психологическо консултиране и супервизия (професионална помощ при споделяне на проблеми) на наетия персонал и потребителите.       
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и преодоляване на последиците от социално изключване и бедността на потребителите на услугите, както и да  им се даде възможност да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си, равен достъп и качество на живот, както и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи.
Освен това ще се окаже подкрепа на близките им, като се създаде възможност за връщането им на пазара на труда и насърчаване на участието им в обществения  живот. Не на последно място ще се създадат още добри практики за бъдещо планиране на общински социални услуги.
В заключение на днешното събитие, което премина при засилен интерес, Радостина Пирева подчерта, че община Несебър вече трети мандат води активна социална политика с грижа за хората. Тя припомни, че услуга личен асистент се прилага от пет години на територията на община Несебър под различна форма и в изпълнение на различни проекти, но винаги в помощ на хората в неравностойно положение.
Сред присъстващите на събитието бяха Красимира Тодорова,директор на дирекция„Хуманитарни дейности“ къмобщина Несебър, Йонка Георгиева, управител на Домашен социален патронаж, Елена Варимезова, директор на ЦСРИ, Нана Скачкова  -директор на ЦОП, социални работници, медии, общественици, потребители на социални услуги и др.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017