Архив новини Община Несебър

Проект на община Несебър по ОП „Административен капацитет” класиран на трето място от получени 186 предложенияПроектът на община Несебър по приоритетна ос „Добро управление“ на Оперативна програма „Административен капацитет“ е одобрен и класиран на трето място от получени 186 броя проектни предложения.
Общата цел на проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“ се състои в подобряване на процеса на формиране, прилагане и мониторинг на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересованистрани. Основните дейности на проека са:
• разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
• дейности за обществено консултиране
• разработване и въвеждане на правила за мониторинг
• контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация
• провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация
В рамките на дейностите ще бъде разработен нов общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Той ще представлява средносрочен стратегически документ, който ще отчита новите реалности и актуалните интереси на местните общности в община Несебър.
Дейността на община Несебър предизвиква обществен интерес не само поради своите географски дадености и социално-икономически специфики. Доброто управление изисква компетентност, почтеност и прозрачност, които следва да намерят отражение в процеса на формиране, изпълнение и наблюдение на общинските политики. Това налага те да се планират в партньорство с гражданския сектор, да се разпределят отговорностите и да се осигури прозрачност при работата на администрацията. Проектът ще подпомогне на община Несебър, за да бъдат задоволени идентифицираните потребности в процеса на стратегическо планиране и изпълнението на стратегически документи.


.
Публикувано 02 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017