Архив новини Община Несебър

ПРИЕМ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
В съответствие с нормативната уредба и при отлична организация протичат дейностите по приема на ученици в І клас, както и след завършен VІІ и VІІІ клас за учебната 2013/2014 година в общинските училища. Съгласно заповед № РД-06-275/27.02.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, подаването на заявления, класирането и записването на децата в І клас се извършва в срок от 31.05. до 28.06.2013 г. Записването на ученици в І клас става с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство. Списъците на записаните ученици по паралелки се обявяват и поставят на видно място в срок до 28.06.2013 г. В рамките на утвърдения държавния план-прием се провеждат дейностите и в двете общински средни училища на територията на община Несебър – СОУ „Любен Каравелов” – град Несебър и ПГТ „Иван Вазов” – Слънчев бряг. За учебната 2013/2014 година те ще приемат следния брой ученици, разпределени в паралелки, както следва:
Ученици и родители могат да получат подробна информация за реда и условията за кандидатстване, както и за цялостната организация на дейностите по приема на ученици за учебната 2013/2014 година от официалния сайт на РИО – град Бургас и на място в общинските училища.
От 01.06.2013 г. в общинските детски заведения постъпиха новоприетите за учебната 2013/2014 г. деца. В съответствие с Правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на община Несебър, утвърдени със заповед № 135/28.02.2013 г. на кмета на община Несебър, деца, непостъпили до 10.06.2013 г. без уважителна причина, отпадат от списъчния състав. В предвидения в Правилата за прием срок - 15.06.2013 г., детските градини обявиха свободните места.

Най-много свободни места са обявени от ОДЗ „Калина Малина” – град Несебър – 20 места за деца от подготвителна група (6 годишни).


.
Публикувано 19 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017