Архив новини Община Несебър

Начална пресконференция по проект за създаване на звено за услуги в домашна среда
Проведена бе началната пресконференция по проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С този проект се разширява дейността на „Домашен социален патронаж“ чрез създаване на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда като устойчива структура към община Несебър. С това ще се осигури обхващане на по-голям брой лица, които ще могат да се възползват от почасови грижи и услуги от нов тип дейности за лична помощ, социална подкрепа, социално включване и комунално-битови дейности.

Проектът ще осигури трудова заетост на 20 безработни лица. Целта му е да се осигури достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора и да се създадат условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, социално включване и намаляване на риска от зависимост от институционални грижи.

В обхвата на проекта влизат лица с различни видове трайни увреждания, в това число и деца, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот. Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Продължителността на проекта е 17 месеца, а стойността му е 151 370,87 лв.
.
Публикувано 30 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017