Архив новини Община Несебър

Започва приема на документи по проект „Помощ в дома”


Започва приема на заявления в изпълнение на проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Завления по образец подават кандидат-потребителите на социалните услуги в домашна среда и кандидатите за работа по предоставяне на социалните услуги. По проекта ще бъдат наети 20 лица: 12 – за позиция „Личен асистент” – за извършване на дейности за лична помощ, 3 – за позиция „Социален асистент” – за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите, 5 – за позиция „Домашен помощник” – за извършване на комунално-битови дейности. Наетите лица ще обслужват 35 потребители на социалните услуги, в т. ч. З деца.

Заявления за ползване на социални услуги в домашна среда подават следните лица:

• Лица / деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване.
• Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за кандидат-потребителите:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност – лична карта / удостоверение за раждане – копие и оригинал за справка;
3. Документ за самоличност на родителя / законния представител;
4. Документ за настойничество /попечителство – копие и оригинал за справка;
5. Експерно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Епикризи, Протокол на ЛКК и др. документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето / детето – копие;
6. Пълномощно – ако заявлението не се подава лично;
7. Декларация за доход по образец;
8. Декларация за предоставяне и ползване на лични данни по образец.

На всяко лице, подало заявление за ползване на социалната услуга ще се изготви индивидуална оценка по утвърдена Методика за оценка на потребностите. Оценката ще се извърши от служители на Дирекция „Социално подпомагане” Поморие. Изготвените оценки ще се разгледат от Комисия определена със Заповед на кмета на община Несебър, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители.

Потребителите на почасови услуги по проекта, с изключение на децата ще заплащат такса в зависимост от месечния им доход.

Община Несебър обявява конкурс за назначаване на 20 лица за предоставяне на социални услуги в домашна среда.
Заявления за кандидатстване за работа по предоставяне на социални услуги в домашна среда могат да подават:

• Безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Необходими документи за кандидатите за работа по предоставяне на услуги в домашна среда:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност /копие и оригинал за справка/;
3. Автобиография;
4. Служебна бележка относно регистрация в Дирекция „Бюро по труда”,
5. Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти или декларация – свободен текст с описание на завършен обучителен курс;
6. Копие от дипломи за завършено образование;
7. ЕР на ТЕЛК /ако има такова – копие и оригинал за сверяване/;
8. Пълномощно /ако заявлението не се подава лично/;
9. Медицинско удостоверение;
10. Свидетелство за съдимост;
11. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец;

Приетите заявления и приложените към тях документи ще бъдат разгледани от Комисия определена със Заповед на кмета на община Несебър. Ще бъде проведено интервю с всички кандидати с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което ще се извърши окончателния подбор.
С одобрените кандидати Община Несебър ще сключи трудов договор за срок от 12 месеца. Ще им бъде проведено въвеждащо обучение преди започване на работа, както и поддържащи такива в периода на предоставяне на услугата.

Заявления за кандидатите за потребители на социалните услуги в домашна среда и кандидатите за работа по предоставяне на социалните услуги ще се приемат от 29.04.2013 г. в сградата на община Несебър, десен фронт-офис, Отдел „Здравеопазване и социални дейности”.
Периода за подаване на заявления е отворен, но подбора ще бъде извършен сред кандидатствалите в първия месец от стартиране на приема на документи. Подалите заявления по-късно ще бъдат оценени допълнително и ще бъдат в резервите за назначаване.
Списъците с одобрените за включване в проекта потребители и одобрените кандидати за работа ще бъдат изнесени на информационното табло на община Несебър и на сайта на общината www.nessebarinfo.com
Публикувано 26 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017