Архив новини Община Несебър

Община Несебър стартира Проект „Помощ в дома“


Община Несебър стартира Проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз и е на обща стойност 151 370,87 лв. Договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане.

С проекта община Несебър предвижда разширяване на дейността на Домашен социален патронаж, чрез създаване на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда като устойчива структура към общината и ще продължи ефекта на дейностите изпълнявани по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

Общата продължителност на проекта е 17 месеца, като социалните услуги ще се предоставят на потребителите в продължение на 12 месеца.

По проекта ще се предоставят три типа почасови услуги, включващи следните дейности:
• Дейности за лична помощ и дейности с медико-социална насоченост – помощ при хранене, помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане, прием на лекарства, придружаване до образователна и здравна институция, месторабота и др.;
• Дейности за социална подкрепа и социално включване – насърчаване и съдействие за поддържане на социални контакти, придружаване на културни мероприятия, посредничество пред институциите;
• Комунално-битови дейности – помощ при почистване на дома, пазаруване, приготвяне на храна, заплащане на сметки.

По време на реализация на проекта ще бъдат предоставени почасови услуги на общо 35 потребители, като това са:
• Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване – 25 лица, в т.ч. деца – 3;
• Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване – 10 лица.

За осъществяване на дейностите по проекта ще бъдат наети 20 лица, от които:
• 12 – за позиция „Личен асистент” – за извършване на дейности за лична помощ;
• 3 – за позиция „Социален асистент” – за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите;
• 5 – за позиция „Домашен помощник” – за извършване на комунално-битови дейности.

Кандидатите трябва да са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

С кандидатите за предоставяне на услугата ще бъде проведен конкурс за избор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и съгласно процедурата за подбор на персонала.

.
Публикувано 02 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017