Архив новини Община Несебър

Над 100 допълнителни работни места е осигурила община Несебър през последните години
В условията на нарастваща безработица община Несебър активно търси възможности и решения за осигуряване на субсидирана заетост за лицата в уязвимо социално положение. Посоките, в които са насочени усилията й са към разкриване на работни места за някои специфични категории от безработни лица, които срещат най-големи трудности за реализация на пазара на труда:

- нискоквалифицирани безработни лица.
- лица над 50 г.
- членове на семейства, в които се полагат грижи за лица с различни видове трайни увреждания.


В тази връзка община Несебър с подкрепата на своите структури кандидатства и спечели следните действащи и в момента проекти, осигуряващи дейности по горепосочените приоритети:

I. Община Несебър в качеството си на бенефициент и кметство гр. Обзор в ролята си на изпълнител сключиха договор с Агенцията по заетостта по ОПРЧР по проект "Нов избор – развитие и реализация”.
Проектът е насочен към безработни лица във възрастови групи до 29 г. и над 50 г., като целта му включва обучение и преквалификация на лицата от целевите групи и последващото им назначаване на работа за 12 месеца за извършване на комунално-битови и ремонтно-възстановителни дейности в района на кметство гр. Обзор. Обучени бяха 26 лица за позициите - работник озеленяване, работник полагане пътни настилки, работник ВиК. Сключени бяха трудови договори с 22 лица от завършилите курса. Предвижда се проекта за временна заетост да приключи по фази - в началото на м. Април 2013 г. и началото на м. Юни 2013 г. Положителния ефект от проекта се изразява в намаляване на безработицата и осигуряване на заетост и интеграция към новите условия и изисквания за трудова заетост на този тип целеви групи.

II. През месец Февруари 2013 г. между община Несебър и Агенцията по заетостта се сключи втори договор за субсидирана заетост по нова схема BG051PO001-1.1.11 по ОПРЧР. Целта на проекта е осигуряване на работни места за срок от 9 месеца преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Такива са безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства. Осигурените работни места са общо за 50 безработни лица от горепосочените категории, съответно в гр. Обзор и с. Оризаре за позициите - общ работник поддръжка сгради, озеленител, охранител, деловодител и др. През първия етап на стартиралия през м. Февруари проект бяха назначени 30 от тях. Останалите 20 лица ще бъдат наети на работа до края на м. Март 2013 г.

III. В проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, община Несебър е партньор на Агенцията за социално подпомагане.
Проекта се осъществява и през настоящата година, чрез предоставянето на социалната услуга личен асистент за лица с различни видове трайни увреждания, в това число и деца, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот. Проекта има двустранен положителен ефект - от една страна предоставяне на социалната услуга и от друга осигуряване на обучение и заетост на 8 лица. Продължителността на субсидираните дейности, които първоначално бяха предвидени да се реализират за дванадесет месеца бе удължавана три пъти - първоначално до м. Октомври 2012 г., а след това и до м. Март 2013 г., като към момента за период на окончателно приключване на проекта е определен м. Юни 2013 г.

IV. В края на миналата година беше подписан Договор между община Несебър и Агенция социално подпомагане по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Спечеления Проект е на стойност 151 370,87 лв., като се предвижда да бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към ДС Патронаж Несебър.

Проектът ще позволи лицата с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване да получат подкрепа и съдействие за социално включване и извършване на комунално-битови дейности чрез почасово предоставяне на услуги в домашна среда. Общия брой на лицата от целевата група, ще е 35.

В проекта ще бъдат наети безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия, като броя на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда ще бъде 20 лица, от които:

- за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите - 3.
- за извършване на дейности за лична помощ - 12.
- за извършване на комунално-битови дейности - 5.
Почасовото обслужване ще даде възможност наетия персонал по проекта да работи на база гъвкав механизъм за предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните нужди на потребителите.

.
Публикувано 13 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017