Архив новини Община Несебър

Община Несебър подписа договор за „Помощ в дома“


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!На 29.11.2012 г. бе подписан Договор между община Несебър и Агенция социално подпомагане по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.

Спечеления Проект е на стойност 151 370,87 лв., като се предвижда да бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към ДСПатронаж Несебър.
Проектът ще позволи лицата с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване да получат подкрепа и съдействие за социално включване и извършване на комунално – битови дейности чрез почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
За реализацията на проекта, ще могат да се включат следните потребители::
- лица с различни видове трайни увреждания, в това число и деца, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот.
- самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
Общия брой на лицата от целевата група, ще е 35.

В проекта се предвижда да се наемат безработни лица в трудоспособна възраст , които не са придобили право на пенсия , като прогнозния брой на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда ще бъде 20 лица, от които:
- за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите - 3.
- за извършване на дейности за лична помощ - 12.
- за извършване на комунално – битови дейности - 5.
Почасовото обслужване ще даде възможност наетия персонал по проекта да работи на база гъвкав механизъм за предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните нужди на потребителите.
Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене ще са в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършена социална оценка на потребности от почасови грижи, предоставяни в домашна среда.


За допълнителна информация тел. 0554 / 4-27-96 и 0554 / 2-93-68


.
Публикувано 03 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017