Архив новини Община Несебър

Община Несебър завърши поредния си проект


900 деца и ученици ще се обучават в обновените сгради

В заседателната зала на Общински съвет – Несебър бе проведена финалната пресконференция във връзка с приключването на изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър”. Проекта е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е преодоляване на образователните дефицити и подобряване качеството на живот и работна среда, чрез обновяване, модернизиране и прилагане на мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура, за да се осигури равен достъп до качествено възпитание, образование и балансирано и устойчиво развитие на община Несебър.
Община Несебър като собственик на сградния фонд в сектор „Образование” е длъжна да го поддържа във вид, който да не нарушава учебния цикъл и да създава условия за провеждане на учебния процес. Тъй като има изготвени детайлни анализи на състоянието на всички учебни сгради на територията на общината и техните проблеми, и тъй като общината чрез своя бюджет осигурява част от издръжката им, са избрани точно тези целеви групи като най-нуждаещи се от мерките за подобряване, както на архитектурния вид на сградите, така също и от прилагане на мерки за енергийна ефективност.
Максималната обща сума на проекта е 926 132,98 лева, като финансовият принос на община Несебър е в размер на 138 919,94 лева. (15%), а съфинансирането от ЕФРР – 787 213,04 лв. (85%). Продължителността на проекта е 24 месеца, като началото му бе дадено на 13.12.2010г. и ще приключи на 13.12.2012г. Той бе насочен към решаване проблеми на учебни и детски заведения, чието съществуване като такива в следващите 15-20 години не търпи съмнение.
Учениците и децата на община Несебър получават образованието си в остарял, но сравнително добре поддържан сграден фонд. Изпълнението на проекта осигури възможност на над 900 деца и ученика да получат качествено образование и грижи. Те имат съвременни условия да се обучават, с добре оборудвани кабинети и учебни стаи, с прилагане на актуални образователни методи и способи, адекватни на действителните нагласи и изисквания на младите хора и обществото. Това допълнително мотивира младите хора от района да се образоват и да не отпадат от обучителния процес. Подобряването на условията за провеждане на спортните занятия допринася за формиране на цялостна култура и правилно физическо развитие на децата. Учителите и помощният персонал получават възможност да работят в комфортни условия. Това повишава тяхната мотивация и постиганите успехи от влаганите усилия.
Община Несебър реализира енергоефективни мерки, с които допринесе не само до създаване на по-добри условия за обучение и труд, но и до опазване на околната среда и нейното запазване в бъдеще. Родителите повишиха увереността си, че са създадени оптимални условия за качествено обучение на децата им.

.
Публикувано 15 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017