Архив новини Община Несебър

,,ОТВОРЕНИ ВРАТИ” ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА НЕСЕБЪР


За пореден път институциите ,,отвориха врати” за учениците от община Несебър. Този път денят на отворените врати се проведе в ПГТ,,Иван Вазов” Слънчев бряг, където учениците от гимназията получиха много ценна информация и съвети. Идеята за тази среща - дискусия е на МКБППМН, която цели повишаване на институционалната грамотност на младежите, както предпазването им от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на важни закони.

В колко дневен срок трябва да се предаде в полицията намерена вещ, какви са отличителните знаци и правомощията на полицая, какво се разглежда в ЗБППМН/Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/, научиха учениците ПГТ,,Иван Вазов” Слънчев бряг. Младежите бяха запознати с дейността на Детската педагогическа стая, както и как работи МК при получаване на сигнал, как се образува възпитателно дело. Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).

По време на срещата важно място бе отделено и на програмата за превенция на МК, чиято цел е създаване условия за ограничаване на противообществените прояви, насилието и агресията, както и изграждане на чувствителност към нарушаване на правила и закони и изграждане на положителни модели на поведение. Юриста към комисията обърна специално внимание, че на пръв поглед безобидни постъпки, подлежат на наказателна отговорност. Социалните работници от ОЗД предоставиха своите координати и заявиха готовност за подкрепа на всеки попаднал в ситуация, нарушаваща правата му.

.
Публикувано 22 May 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017