Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИВЛИЧА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЗЕЛЕНА” ДЕТСКА ГРАДИНА


Една от трите приоритетни инициативи в предизборната платформа на кмета Николай Димитров бе изграждането на детската градина в старата част на Несебър, чийто работен проект вече е готов. Към момента, стремежът на градоначалника и неговите колеги от общинска администрация е, този проект да бъде включен в проектното предложение “Трансгранично Еко образование – иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие”, който е част от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Водещ партньор в него от българска страна е Община Несебър и Асоциацията на черноморските общини, а от турска страна, провинцията Едирне (Одрин).

В проектното предложение се предвижда извършването на строителни дейности в общинска сграда Детска градина в УПИ VI - 147 и УПИ VII, кв. 34, по плана на гр. Несебър и превръщането й в „зелен” център за екологично обучение, енергийна ефективност и еко-култура. Вземайки участие в този международен проект, градоначалникът Николай Димитров и неговият екип увеличават възможността за осигуряване на европейско финансиране за изпълнение на дейността, с възможност за облекчаване директното използване на средства от общинския бюджет.

С цел уточняване на проектните дейности и установяване началото на едно трайно сътрудничество, кметът на Едирне г-н Хамди Седефчи отправи покана към кмета на Община Несебър Николай Димитров, за официално посещение в Едирне на 9-ти и 10-ти декември 2011г. В програмата на официалната визита е предвидено и представяне на забележителности в Едирне, включени в списъка на обектите културно-историческо наследство на Юнеско.

Програмата за трансгранично сътрудничество между България – Турция (ТГС) е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и от България и Турция чрез принос от държавните бюджети. Допустимата за финансиране зона на трансгранично сътрудничество включва областите Бургас, Ямбол и Хасково от българска страна и провинциите Едирне (Одрин) и Къркларели от турска страна. Основната цел на програмата е: Постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено на основата на главните силни страни на българо-турската зона на трансгранично сътрудничество в принос към по-силно европейско сътрудничество и единство. През м.октомври 2011 г. стартира втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България – Турция, № 2007CB16IPO008 – 2011 –2 .

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по схемата, Приоритетна ос 1, Ключова област на интервенция 3 (в който е включена Община Несебър е) е от 250 000 до 750 000 евро и представлява 85 % от общо допустимите разходи. Останалите 15% се съфинансират от националните бюджети на страните партньори.

.
Публикувано 07 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017