Архив новини Община Несебър

.


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Приоритетна ос 4” Местно развитие и сътрудничество”
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини»
Номер на договора : BG161PO001/4.1-03/2010/028

Bъв връзка с изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”2007-2013г.


Бенефициент: Община Несебър,
гр. Несебър, ул. „Еделвайс” N 10
тел. 0554/ 2 93 70, факс. 0554/ 2 93 76
www. nessebarinfo.com

Община Несебър кани всички желаещи да присъстват на 17.09.2011г./събота/ от 12.00 часа в зала „Мелсас” – гр. Несебър на пресконференция

За запознаване на обществеността с дейностите по изпълнението на проекта.


Ще присъстват представители на учебните заведения, включени в проекта:
ОДЗ „Обзорче”-гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг.
Ръководител на проекта е Сюрея Исуф - началник отдел "Капитално строителство и проектиране " към община Несебър.

Молим всички медийни публикации да съдържат следния текст:

Този документ е създаден в рамките на проект: „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган..
Публикувано 16 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017