Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ

Община Несебър осъществи поредното си начинание, показващо приоритетното място на образованието и възпитанието на подрастващите в политиката на общинското ръководство. Местната институция, съвместно с Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас, организира обучителен семинар за учители и директори от 9-те училища в общината по един от най-актуалните проблеми на българското училище, а именно- въведеното от настоящата учебна година, задължение на училищата, съгласно чл. 138а* от ППЗНП, да изготвят характеристики на учениците. Тази промяна в средното образование е свързана с много очаквания за оптимизиране на цялостната дейност в българското училище, но и с много резерви по отношение на своята ефективност и сериозните трудности при създаването на механизми за практическото й прилагане в училищата.
В рамките на проведения от община Несебър семинар, учители и директори получиха специализирана помощ за преодоляването на тези трудности при изготвянето на характеристиките за развитието на учениците на училищно ниво. Обучението се проведе в два модула. В първия модул ръководителите на семинара Светозар Янев – председател на УС на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози, и Вилиана Калайджиева – училищен психолог, представиха на участниците презентацията „Дисициплинарни модели и подходи”. Чрез нея насочиха вниманието и търсенията на педагогическата колегия към възможностите за решаване на проблемите с училищната дисциплина чрез създаването на стратегии и механизми за контрол и управление на ученическото поведение на ниво клас и ниво училище. Във втория модул – „Характеристика на развитието на ученика”, пред участващите в семинара се представи идеята за въвеждането на характеристиката за развитието на ученика в училищната практика, основана върху разбирането за характеристиката на поведението като конструктивна обратна връзка и форма на целеполагане. В този модул се включи и практикум за организиране на дейността за изготвяне на характеристиките на училищно ниво, както и диалог по въпроса дали и доколко характеристиката за развитието на ученика и оценката на поведението могат да бъдат панацея за решаване на проблемите, свързани с дисциплината и проявите на агресия в училище.
Освен конкретната тематика на обучението, присъстващите учители и директори с тревога размениха мнения и по редица други проблеми на училищното обучение – прекомерната натовареност на учениците, проявяващата се в застрашителни размери липса на мотивация на ученици, родители и учители, нарушеното взаимодействие между училището и семейството и пр. В края на обучението всеки участник получи CD с материалите от семинара и примерни рамкови модели на характеристики, което дава възможност на присъстващите да пренесат наученото в своите училища и да се превърнат в обучители на своите колеги.
Всички участници получиха „Сертификат за успешно преминато краткосрочно специализирано обучение за учители и директори за изготвяне на характеристики на индивидуалното развитие на учениците и спазването на училищната дисциплина”. Семинарът завърши с взаимно високите оценки, разменени между участниците и специалистите-психолози за полезността и практическата приложимаст на наученото. Присъстващата на семинара Яна Христова – началник отдел „Образование”, оцени положително постигнатото в това краткосрочно специализирано обучение и увери учители и директори, че община Несебър ще продължи да подпомага педагогическата колегия чрез подобни форми на квалификация.

__________________________________________________________
* Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.
(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.
(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.
Публикувана на 30 Mar 2010 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017