Архив новини Община Несебър

Две заповеди във връзка с настоящата предепидемична грипна обстановка на територията на Община Несебър издава кметът Николай Димитров. Предоставяме на вашето внимание текстовете от тях:
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД N 1273 от 2.11.2009 г.

Във връзка с настоящата предепидемична грипна обстановка на територията на Община Несебър и на основание правомощията ми по чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Всички служители, работещи пряко с граждани в Център за административно и информационно обслужване N1 и Център за административно и информационно обслужване N2 при Община Несебър, да започнат незабавно да използват по време на работата си предпазни маски с цел предотвратяване разпространението на респираторни заболявания.
Да бъдат осигурени достатъчно количества от предпазните маски, като същите бъдат подменяни на всеки три часа от служителите, работещи в ЦАИО - 1 и ЦАИО - 2 при Община Несебър.
Началниците на отдели с изнесено работно място и такива, които също имат служители, пряко работещи с граждани, да се снабдят с предпазни маски и да запознаят служителите си, както и да следят за изпълнението на настоящата заповед.
На гражданите, влизащи в административната сграда на Община Несебър през главния вход, да бъдат раздавани предпазни маски от дежурния, преди да бъдат допуснати до кабинетите, находящи се в сградата.
Контролът по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Красимира Тодорова- зам. кмет при Община Несебър.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички, имащи отношение за сведение и изпълнение, както и на зам. кмета, на когото е възложен контролът по изпълнението й.


Кмет на община Несебър:
Николай Димитров


О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД N 1274 от 2.11.2009 г.


Във връзка с настоящата предепидемична грипна обстановка на територията на Община Несебър и на основание правомощията ми по чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:

1. Директорите на всички учебни и детски заведения на територията на Община Несебър да осигурят лични предпазни средства за работещия персонал – предпазни маски, които да се подменят на всеки 3-4 часа. Да се измиват често ръцете с топла вода и сапун и дезинфектант за ръце (на алкохолна основа). В случай, когато липсват такива, да се използват еднократни влажни кърпички и да се поддържа високо ниво на лична хигиена.
2. Приемът на деца да става при провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца не се приемат. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. В детските и учебни заведения да не се допускат външни лица, освен в извънредни случаи, в които това се налага за опазване живота и здравето на децата.
3. Да се поддържа строг хигиенен режим в детските и учебни заведения – влажното почистване и дезинфекция на работни повърхности, посуда, играчки и други контактни повърхности да се извършва 3 пъти дневно и при необходимост. Лицата, работещи в детските и учебни заведения са длъжни да поддържат високо ниво на лична хигиена, както и да носят подходящо и чисто работно облекло, а където е необходимо – предпазно облекло и ръкавици.
4.Дневното меню в детските заведения да се изготвя под засилен контрол на медицинското лице в обекта и да включва топли напитки (билков чай, прясно краве мляко) и пресни плодове с богато съдържание на витамин С.

Контролът по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Красимира Тодорова- зам. кмет при Община Несебър, и Директорите на учебни и детски заведения на територията на Община Несебър.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички, имащи отношение за сведение и изпълнение, както и на зам. кмета, на когото е възложен контролът по изпълнението й.

Кмет на община Несебър:
Николай Димитров.
Публикувана на 03 Nov 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017