Архив

ПОКАНАЗа заключителна пресконференция
по проект «Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”

Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/019

Уважаеми дами и господа,
Община Несебър има удоволствието да Ви покани на 29.01.15 г. от 11.00 часа в заседателна зала „Мелса” намираща се в гр. Несебър, ул. „Ив. Вазов” 12 на заключителна пресконференция по представяне на резултатите по проект «Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”. Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/019.
Общата цел на проекта беше повишаване ефективността на регионалния маркетинг в Централен Черноморски регион / Несебър - Бяла - Долни чифлик / чрез прилагане на иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
◦ Прилагане на интегриран подход за развитие на регионалния туристически продукт „5 дни – 4 сезона – 3 общини”, като нова възможност за повишаване на регионалната конкурентоспособност в туризма – намаляване на сезонността, привличане на нови пазарни сегменти, намаляване на териториалната концентрация
◦ Изграждане на споделен имидж на Региона, основан на разнообразни и атрактивни обекти, включени в регионалния туристически продукт, базирани на пет ключови области: „море”, „култура и история”, „защитена природа”, „вино”, „лов и риболов”.
◦ Популяризиране на природното и културно наследство чрез използването на ефективни съвременни средства и рекламни техники за достигане до националния и международен туристически пазар
◦ Насърчаване на партньорство между местните власти и туристическия бранш за подобряване качеството и пазарната стойност на туристическия регионален продукт


Този документ е създаден в рамките на проект: „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.Публикувано на 27.01.2015 от Пресцентър Община Несебър

27Яну2015
Content Management Powered by CuteNews